Văn bản

STT Tên văn bản Số hiệu
Cấp Bộ 
01 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
02 Luật Khoa học công nghệ 2013
03 Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học Số: 04/2011/TT-BGDĐT
04
05
Cấp Tỉnh
01 Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Số: 06/2017/QĐ-UBND
Cấp Trường 
01 Quy chế hoạt động khoa học – công nghệ Số 186/QĐ-ĐHBL
02 Quy định quản lý hoạt động sáng kiến Số 438/QĐ-ĐHBL
03 Quy chế NCKH của sinh viên Số 321/QĐ-ĐHBL
04 Quy định hoạt động sở hữu trí tuệ Số 608/QĐ-ĐHBL
05 Quy định biên soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt và sử dụng tài liệu giản dạy Số 217/QĐ-ĐHBL