DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TS. Ngô Đức Lưu

ThS. Triệu Yến Yến

ThS. Huỳnh Huy Tuấn

ThS. Hà Thị Phương Anh

CN. Lê Quốc Bảo

CN. Trần Phước Nghĩa

ThS. Trương Xuân Hạnh

ThS. Hoàng Ngọc Hiển

ThS. Nguyễn Hoàng Hôn

CN. Tăng Phước Huy

ThS. Võ Ngọc Lợi

ThS. Trần Khánh Luân

ThS. Trần Thị Ngọc Thảo

ThS. Huỳnh Thị Mỹ Trâm

ThS. Nguyễn Văn Trọng

CN. Lâm Quang Trưởng

ThS. Tô Khánh Toàn

ThS. Triệu Vĩnh Viêm