DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CN. Trần Thanh Dũng

ThS. Ngũ Hữu Khái

ThS. Nguyễn Vinh Quang

CN. Huỳnh Liêu Quảng

ThS. Đào Thị Thu

ThS. Huỳnh Văn Viên

ThS. Nguyễn Hùng Vĩ