Văn bản khởi nghiệp

Stt Tên văn bản Ngày ban hành Ghi chú
Cấp Bộ
01 Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ” Hỗ trợ Học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025″ của ngành Giáo dục 30/3/2018
02 Kế hoạch số 217/KH-BGDĐT về việc triển khai đề án ” Hỗ trợ Học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025″ của ngành Giáo dục năm 2019 22/3/2019
03
Cấp Tỉnh
01 Thông báo Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án ” Hỗ trợ Học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025″ 31/01/2019
Cấp Trường
01 Kế hoạch 188a/KH-ĐHBL triển khai thực hiện Đề án ” Hỗ trợ Học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025″ của Trường Đại học Bạc Liêu 26/4/2019*