Văn bản Hợp tác quốc tế

STT Nội dung Ngày ban hành Ghi chú
Cấp Bộ
01 Quyết định số 76/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức va quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 30/11/2010
02 Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức 26/5/2014
03 Thông tư số 10/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD-ĐT về việc Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài 11/04/2014
04 Thông tư số 34/2017/TT-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý công dân việt nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo 25/12/2017
05 Thông tư 03/2014/TT-BGD ĐT của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
06 Thông tư 16/2018/TT-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
07 DECREE 152/2020/NĐ-CP ON FOREIGN WORKERS WORKING IN VIETNAM AND RECRUITMENT AND MANAGEMENT OF VIETNAMESE WORKERS WORKING FOR FOREIGN EMPLOYERS IN VIETNAM

Nghị định 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Dec 30th, 2020
Cấp Tỉnh
01 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 20/5/2019
02 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chết quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 03/4/2018
03 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 12/3/2018
04 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu 20/4/2018
05 Nghị Quyết 05/2019/NQ-HĐND về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu 12/7/2019
Cấp Trường
01 Quyết định số 226/QĐ-ĐHBL v/v ban hành Quy chế hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Bạc Liêu 16/5/2019