Văn bản Hợp tác quốc tế

STT Nội dung Ngày ban hành Ghi chú
Cấp Bộ
01 Quyết định số 76/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức va quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 30/11/2010
02 Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức 26/5/2014
03 Thông tư số 10/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD-ĐT về việc Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài 11/04/2014
04 Thông tư số 34/2017/TT-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý công dân việt nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo 25/12/2017
05 Thông tư 03/2014/TT-BGD ĐT của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
06 Thông tư 16/2018/TT-BGD-ĐT của Bộ GD-ĐT về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cấp Tỉnh
01
Cấp Trường
01 Quyết định số 226/QĐ-ĐHBL v/v ban hành Quy chế hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Bạc Liêu 16/5/2019