Quy trình – Biểu mẫu

QUY TRÌNH

BIỂU MẪU(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu số 01 Kế hoạch đoàn ra nước ngoài
Mẫu số 02 Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra
Mẫu số 03 Đơn xin đi công tác nước ngoài
Mẫu số 04 Dự toán kinh phí đoàn công tác
Mẫu số 05 Báo cáo tiến độ học tập
Mẫu số 06 Đơn xin chuyển nước/trường/ngành học
Mẫu số 07 Đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài
Mẫu số 08 Báo cáo tốt nghiệp
Mẫu số 09 Đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam
Mẫu số 10 Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị, hội thảo
Mẫu số 11 Báo cáo đi du lịch nước ngoài dành cho cá nhân 
Mâu số 12 Báo cáo đi du lịch nước ngoài dành cho đoàn