Nhân sự

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

TT Họ và Tên Chức vụ – Phụ trách Liên hệ
1 TS. Tiền Hải Lý Trưởng phòng thly@blu.edu.vn
2 ThS. Phạm Đình Trí Phó Trưởng phòng pdtri@blu.edu.vn
3 CN. Nguyễn Anh Thúy Chuyên viên                         Hợp tác đối ngoại nathuy@blu.edu.vn
4 CN. Trương Thị Xuân Chuyên viên                       Quản lý khoa học ttxuan@blu.edu.vn
5 CN. Nguyễn Hoàn Em Chuyên viên  Khởi nghiệp – ĐMST – NCKH SV nhem@blu.edu.vn
6 ThS. Phạm Trần Thùy Linh Chuyên viên                       Thông tin khoa học – SKKT pttlinh@blu.edu.vn