Chức năng – Nhiệm vụ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ

       Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bạc Liêu có chức năng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của trường; thực hiện các nhiệm vụ sau: