Thông tin KH-GD Trường ĐHBL

Tên bài báo Tên tác giả Tóm tắt
Giải pháp nâng cao sự tham gia tự nguyện bảo hiểm toàn diện trong học sinh, sinh viên tỉnh Bạc Liêu

 

Võ Hoàng Khiêm Đề tài tiến hành điều tra thực trạng về tình hình hoạt động của công ty Bảo Việt và Bảo Minh qua các năm 2015, 2016, 2017 tại địa bàn Bạc Liêu; khảo sát 300 sinh viên trường đại học, cao đẳng và 100 học sinh THPT trên địa bàn tỉnh một số vấn đề xoay quanh bảo hiểm học sinh, sinh viên về nhận thức, sự hài lòng và quyết định tham gia; từ đó phân tích nguyên nhân để đề xuất giải pháp nâng cao sự tham gia tự nguyện bảo hiểm toàn diện trong học sinh sinh viên tỉnh Bạc Liêu.
Những khó khăn trong nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học bạc liêu Phan Việt Đua Đề xuất những giải pháp thiết thực nằm khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nghiên cứu đã khảo sát 120 sinh viên thuộc 04 Khoa của Trường Đại học Bạc Liêu, những khó khăn được xác định bao gồm: việc lựa chọn tên đề tài; tìm kiếm tài liệu; phân tích dữ liệu; cơ sở vật chất kỹ thuật; thời gian; kinh phí; ứng dụng kết quả nghiên cứu; quy trình thực hiện đề tài; phương pháp và cách thức nghiên cứu.
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học bạc liêu

 

Võ Hoàng Khiêm

Nguyễn Thúy Anh

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá những gì sinh viên hài lòng và chưa hài lòng để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu. Nghiên cứu được thực hiện qua 241 mẫu khảo sát, đối tượng khảo sát là sinh viên đang theo học tại Trường. Kết quả cho thấy sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Bạc Liêu ở mức trung bình. Nghiên cứu đưa ra 05 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu như: sự tin tưởng chất lượng đào tạo; sự đáp ứng cơ sở vật chất đào tạo; thấu hiểu và chia sẽ; chuyên môn của giảng viên; công cụ hỗ trợ học tập. Đồng thời có sự khác biệt về sự hài lòng giữa các nhóm khác nhau dựa trên đặc điểm cá nhân là giới tính, năm học, khoa đào tạo, hệ đào tạo. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất những nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, chia sẽ và nâng cao chất lượng giảng viên.
Nghiên cứu đặc điểm thể chất của sinh viên trường đại học bạc liêu thuộc các ngành  học khác nhau Nguyễn Hùng Vĩ Nghiên cứu đặc điểm phát triển thể chất của nam sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu thuộc các ngành học khác nhau là cơ sở cho giảng viên giáo dục thể chất (GDTC) bố trí hệ thống bài tập khoa học, phù hợp với đặc điểm ngành nghề của người học để phát triển thể lực cho sinh viên trong thời gian đang học tập tại Trường nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội hiện nay
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở khoa sư phạm, trường đại học bạc liêu: thực trạng và giải pháp Phạm Tiến Công Vận dụng quy chế đào tạo đại học kết hợp với phương thức dạy học theo học chế tín chỉ, việc kiểm tra, đánh giá bắt buộc phải chuyển đổi từ phương thức đánh giá một lần sang phương thức đánh giá cả quá trình học tập. Bài viết nêu lên tổng quan về thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Khoa Sư phạm – Trường Đại học Bạc Liêu và chia sẻ một số đề xuất cho các nhà giáo dục nhằm cải tiến kết quả học tập của sinh viên.