Tạp chí khoa học

Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí
Các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên trong các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu. Võ Thị Phương Hồng Hợp Tạp chí khoa học công thương
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Nguyễn Thành Đạt Phát triển và Hội nhập
Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thành Đạt Phát Triển và Hội Nhập
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay của ngân hàng thương mại tại tỉnh Cà Mau. Nguyễn Thành Đạt Phát Triển và Hội Nhập
Nguồn vốn ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thành Đạt Tài chính – Marketing
Giá trị triết lý “Vô vi” đối với đời sống con người ở Việt Nam hiện nay Trần Tấn Đạt Giáo dục và xã hội