Kỷ yếu hội thảo khoa học

Tên bài báo Tên tác giả Tên kỷ yếu
Mô phỏng quá trình xâm nhập mặn ảnh hưởng vùng nuôi trồng thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long Ngô Đức Lưu Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018 (ICT 2018).

Trường Đại học Thông tin Liên lạc – Trường Đại học Nha Trang

Sự kết hợp của ảnh và văn bản trong bài toán phân lớp ảnh Ngô Đức Lưu Kỷ yếu hội thảo khoa học Công nghệ thông tin và truyền thông ICT 2018. NXB Khoa học và kỹ thuật
Depth human action recognition based on convolution neural networks and principal component analysis Bùi Mạnh Quân

Dương Việt Hằng

International Conference on Image Processing (ICIP), Greece.

IEEE

Image representation using supervised and unsupervised learning methods on complex domain Bùi Mạnh Quân

Dương Việt Hằng

2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Occluded Image Recognition with Extended Nonnegative Matrix Factorization Dương Việt Hằng

Bùi Mạnh Quân

2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS). IEEE