Kỷ yếu hội thảo khoa học

Tên bài báo Tên tác giả Tên kỷ yếu
Hệ Hỗ Trợ Ra Quyết Định Trong Công Tác Cán Bộ Tỉnh Bạc Liêu Ngô Đức Lưu,

Trần Trung Hậu,

Hoàng Ngọc Hiển

Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2019 (ICT 2019)
Mô Phỏng Quá Trình Ngập Do Ảnh Hưởng Kết Hợp Lượng Mưa Và Thủy Triều Tại Tỉnh Bạc Liệu Thuộc Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Hoàng Ngọc Hiển,

Ngô Đức Lưu,

Trần Trung Hậu,

Nguyễn Trần Quốc Vinh,

Huỳnh Xuân Hiệp

Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2019 (ICT 2019)